Niezalogowany
zmień rozmiar:

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7

Adres: Robotnicza 5
62-800 Kalisz
pokaż na mapie
Dyrektor: Violetta Urban
Strona WWW: sp7kalisz.superszkolna.pl
E-mail: sp7@um.kalisz.pl

Opis oferty:


Szkoła zapewnia uczniom optymalne warunki rozwoju, w tym bazę dydaktyczną do prowadzenia zajęć. Jest bezpieczna i przyjazna. Szkoła znajduje się w centrum dużego osiedla mieszkaniowego, przy mało ruchliwych ulicach. Wyjścia zabezpieczone są barierkami, a ulice odpowiednio oznakowane. Budynek jest monitorowany, zainstalowane są domofony. Na terenie rekreacyjnym szkoły znajdują się boiska z nawierzchnią sztuczną do gry w piłkę koszykową, siatkową, nożną i tartanową bieżnią okólną. Jest też skocznia w dal i wzwyż oraz plac zabaw utworzony w ramach programu rządowego "Radosna szkoła". W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, w ramach zadania lokalnego Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza, na boisku zostały zamontowane piłkochwyty. W szkole wydzielono część budynku przeznaczoną dla uczniów klas I - III. Sale lekcyjne składają się z dwóch części: edukacyjnej i rekreacyjnej. Stoliki i krzesełka dostosowane są do wzrostu dzieci. Uczniowie mają możliwość pozostawienia w szkole części swoich podręczników i przyborów w indywidualnych szafkach. W szkole funkcjonuje stołówka. Dzieci mogą korzystać ze „źródełka” wody pitnej, które zostało zamontowane w ramach realizacji zadania ogólnomiejskiego Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza. W świetlicy szkolnej odbywają się zajęcia z podziałem na grupy wiekowe w godzinach od 6.30 do 16.30. W szkole funkcjonuje nowoczesny system zarządzania za pomocą dziennika elektronicznego. Ważną rolę odgrywają dobrze wyposażone sale lekcyjne w tablice suchościeralne, sprzęt audiowizualny, komputery, tablice interaktywne, pracownie informatyczne z komputerami. Nowoczesne środki dydaktyczne sprzyjają nauczaniu i uczeniu się. W szkole organizowane są zajęcia: praca z uczniem zdolnym oraz z uczniem mającym trudności w nauce, a także zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia. Uczniowie klas siódmych i ósmych uczą się obowiązkowo języka angielskiego oraz drugiego języka nowożytnego do wyboru: niemieckiego lub hiszpańskiego. W bibliotece szkolnej odbywają się ciekawe zajęcia rozwijające pasje czytelnicze. Organizowane są liczne wycieczki edukacyjne, rajdy, gry miejskie, wyjścia na przedstawienia teatralne, koncerty edukacyjne, wystawy prac uczniów, konkursy szkolne, międzyszkolne, zawody sportowe, spotkania z osobowościami regionu. Dużą wagę przywiązuje się do budowania właściwych relacji interpersonalnych i zaufania pomiędzy całą społecznością. Szkoła współpracuje z rodzicami, absolwentami oraz ze środowiskiem lokalnym w realizacji wielu przedsięwzięć i projektów edukacyjnych oraz podejmuje liczne inicjatywy związane z patronem szkoły, promocją zdrowia, bezpieczeństwem, ekologią oraz kultywowaniem tradycji szkoły, miasta i regionu. Samorząd Uczniowski jest jednym z założycieli Parku nad Krępicą. 

OFERTA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH klas I - VIII

1. Zajęcia sportowe (piłka nożna, piłka koszykowa, piłka siatkowa, badminton).
2. Zajęcia artystyczne (muzyczne, taneczne, plastyczne, teatralne).
3. Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania uczniów zgodnie z potrzebami.
4. Zajęcia w ramach form pomocy psychologiczno - pedagogicznej.
5. Zajęcia logopedyczne.
6. Gromada Zuchowa (kl. I – III).
7. Drużyna Harcerska (kl. IV – VIII).
8. Szkolne Koło Turystyczno – Krajoznawcze (kl. I – VIII).ATUTY NASZEJ SZKOŁY

- udział w projekcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE);

- uzyskanie certyfikatów: "Biblioteka przyjazna uczniom", „Szkoła z Klasą”, "Szkoła Ucząca Się", "Szkoła w ruchu", MegaMisja, czyli cyfrowa edukacja w świetlicy szkolnej";

- wdrażanie innowacji pedagogicznych;
- bogata oferta działań profilaktycznych;
- realizacja programów związanych z promocją;
- realizacja szkolnych projektów edukacyjnych, m.in. „Idę do szkoły”, „Bezpieczne ferie”, „Bezpieczne wakacje”, „Wiem, co jem”, „Dzień Ziemi”, "Dzień Języka Angielskiego", "Święto jabłka";

- opieka pedagoga, logopedy, pielęgniarki szkolnej oraz stomatologa;
- wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna;
- liczne osiągnięcia uczniów w konkursach szkolnych, międzyszkolnych oraz zawodach sportowych;
- prowadzenie zajęć edukacyjnych nowoczesnymi metodami nauczania;
- wykorzystanie w procesie edukacyjnym różnorodnych środków dydaktycznych;
- prowadzenie dzienników lekcyjnych i pozalekcyjnych wyłącznie w formie elektronicznej;

- mobilna pracownia komputerowa od roku szkolnego 2019/2020;

- indywidualne szafki dla uczniów klas IV-VIII w ramach zadania lokalnego Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza;

- bogata oferta zajęć pozalekcyjnych;
- motywowanie uczniów do nauki m.in. poprzez ocenianie kształtujące;
- ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów klas IV-VIII z wykorzystaniem średniej ważonej ocen;
- aktywna współpraca z rodzicami;

- duża liczba organizowanych imprez klasowych, szkolnych i pozaszkolnych; 

- organizacja Kaliskiego Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej o Puchar Prezydenta Miasta Kalisza o zasięgu ogólnopolskim;
- współorganizacja Międzyszkolnego Turnieju Wiedzy o Ruchu Drogowym dla uczniów klas II – III kaliskich szkół podstawowych oraz współorganizacja Konkursu Plastycznego pod hasłem „Moja bezpieczna droga do szkoły” dla uczniów klas I – VIII szkół podstawowych o zasięgu regionalnym;

- organizacja konkursów międzyświetlicowych, Przeglądów Teatrzyków Zuchowych;
- bardzo dobra współpraca ze środowiskiem lokalnym.


Kryteria rekrutacji (dotyczy dzieci spoza obwodu):


Kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej dla kandydatów zamieszkałych spoza obwodu szkoły

 

1.     Rodzeństwo kandydata uczęszcza do Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu – 10 punktów.

2.     Kandydat ukończył oddział przedszkolny zorganizowany w Szkole Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu i ubiega się o przyjęcie do klasy pierwszej w tej szkole – 9 punktów.

3.     Kandydat jest dzieckiem pracownika szkoły – 5 punktów.

4.     Kandydat uczęszczał do przedszkola mającego siedzibę na terenie obwodu szkoły podstawowej – 4 punkty.

5.     Kandydat zamieszkały na terenie osiedla, na którym znajduje się Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu – 3 punkty.
Dostępne miejsca:

Nazwa Opis
KLASY PIERWSZE Klasy pierwsze ogólnodostępne

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 128; Wersja: 9.140.298.1658 Harmonogram ID: 449;